תקנון, הוראות ונהלי מועדון הספורט כפר המכביה

תקנון זה, בא להגן על האינטרסים של חברי מועדון הספורט של כפר המכביה וכן של הנהלת המועדון. מילוי הוראות התקנון ושיתוף הפעולה בין החברים להנהלת המועדון יקלו על הפעילות השוטפת, יסייעו ביצירת מסגרת ספורטיבית איכותית ויבטיחו כי המועדון יופעל וינוהל ברמה גבוהה והכל על מנת שהחברים (ו/או האורחים מטעמם) יוכלו ליהנות באופן מלא ממגוון השירותים והמתקנים הניתנים על ידי המועדון.

הסכמתם המלאה של החברים ו/או האורחים מטעמם להוראות המפורטות בתקנון זה להלן היא תנאי מוקדם לכניסה ו/או חברות במועדון.

 1. הגדרות
  1. "מועדון" - מועדון הספורט אשר ידוע כמועדון ספורט כפר המכביה ברחוב פרץ ברנשטיין 7 ברמת גן.
  2. "מנוי" - רכישת מנוי במועדון על סוגיו השונים לתקופות מוגדרות ושימושים מותרים בהתאם לסוג המנוי כפי שיפורסם .
  3. "חבר" - אדם בוגר אשר נרשם בהתאם לתקנון וברשותו מנוי בר תוקף.
  4. "אורח" - אדם שאינו חבר במועדון וברשותו כרטיס כניסה/ הזמנה בת תוקף.
  5. "חבר קטין"- ילד או ילדה שטרם מלאו להם 18 שנה.
 2. כללי
  1. הכניסה למועדון תותר עם הצגת תג אלקטרוני או רכישת כרטיס כניסה או הצגת הזמנה חתומה, אשר תוקפה תואם את יום הכניסה/תקופת מנוי.
  2. חזקה על כל חבר כי הוא קרא והבין את ההוראות והכללים כמפורט בתקנון זה וכי הוא מתחייב לנהוג על פיהם (ובמקרה של קטין נוטל על עצמו ההורה שחותם על טופסי הרישום לחברות במועדון את כל החובות כמפורט בתקנון זה).
  3. הנהלת המועדון תפרסם מעת לעת הוראות בדבר תוקפו ומחירו של המנוי, הטבות בגינו ואופן השימוש במתקנים השונים במועדון במסגרתו.
  4. החבר/ה מאשר/ת בחתימתו על טופס הרישום, קבלת דיוור מהמועדון בנוגע לפעילויות המועדון, הטבות ומבצעים, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני ו/או הודעת טקסט (SMS).
  5. ידוע לחבר כי במהלך שהייתו במתחם המועדון מצולמים אירועים בשטח המועדון, לרבות, תמונות קבוצתיות או אישיות וכי בחתימתו על טופס ההרשמה, הוא נותן הסכמתו המפורשת לפרסום התמונות באתר האינטרנט ובלוחות המודעות של המועדון.
  6. פרסום הוראות והנחיות על גבי לוחות המודעות בשטחי המועדון כמוהן כחלק מכללי התקנון.
  7. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברות או פעילות של חבר, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנות ולנהלים, או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים ו/או שגרם נזק במתכוון. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב החבר/אורח במלוא מחיר תיקון הנזק.
  8. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע הרשמה או כניסה של אדם, אשר גרם בעבר לנזק כלשהו בעת שהייתו במועדון, לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות המועדון ו/או חברים ו/או אורחים.
  9. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקומים של המתקנים ו/או החוגים ו/או כל פעילות אחרת המתקיימים במרכז הספורט והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההנהלה.
  10. מספר הנכנסים למועדון יותר בהתאם להיתר הניתן על ידי משטרת ישראל.
  11. במועדון מותקנות מצלמות לצרכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי.
  12. ילד שמלאה לו שנה חייב בכרטיס כניסה בתשלום מלא. חובה להציג מסמך המאשר את גילו של הילד במידה ויידרש לכך.
  13. ההזמנות למועדון הינן הטבות שמעניקה ההנהלה בהתאם לשיקוליה הבלעדיים והנן חסרות כל ערך כספי. כניסה לאורח בעבור הזמנה שהונפקה על ידי הנהלת המועדון תקפה אך ורק בכפוף למועד שצוין על גבן. להנהלת המועדון הזכות לבטלן בכל עת. הזמנות ללא ציון תאריך וחתימה הנן חסרות כל תוקף.
  14. כרטיס אורח/הזמנה מאפשר שימוש בבריכות השחייה בלבד. למען הסר ספק, הכרטיס אינו מקנה שימוש באולם הכושר, בחוגים, במגרשי הספורט ובשאר פעילויות המועדון.
  15. הפעילות במועדון כוללת משטחים רטובים ו/או לחים, על כן יש לנקוט משנה זהירות ולהימנע מסכנת החלקה.
  16. הכנסת בעלי חיים בשטח המועדון אסורה.
  17. במועדון תאים אישיים לשמירת חפצים (לוקרים) שניתן לקבל תמורת תשלום. אין להשאיר חפצי ערך, ארנקים, מפתחות ונשק בתאים במלתחות ובשטחי המועדון. מובהר, כי המועדון ן/או מי טעמו לא יישאו באחריות לכל גניבה, לנזק ו/או אובדן.
  18. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון, חלקים ממנו או מתקניו לצורך שיפוצים, תחרויות, אירוח קבוצות או אירועים מיוחדים לזמן/לתקופה קצובה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא החזר כספי או אחר.
  19. בכל שעות הפעילות יהיה נוכח מנהל תורן אשר אחראי על הפעילות מטעם הנהלת המועדון.
  20. בכל פציעה או חבלה גופנית, חובה לגשת לקבל טיפול ראשוני במרפאת המועדון ולתעד את האירוע בספר העזרה הראשונה של המועדון (על ידי הנפגע ו/או מי מטעמו). הנהלת המועדון לא תוכל לקבל טענה או תלונה על פגיעה כלשהי שלא תועדה כאמור.
  21. החניה הצמודה למועדון הינה בתשלום. מובהר הנהלת המועדון אינה אחראית לכל גניבה, פריצה ו/או נזק שייגרם לרכב החונה בה.
  22. חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי המועדון, לרבות, בשטחים הפתוחים, בבריכות השחייה במדשאות ובאזורי הישיבה הכל בהתאם לדין ובכלל זה בהתאם לצו למניעת העישון במקומות ציבוריים והרחבת תכולתו. העובר על החוק יישא בכל קנס שיושת על המועדון ו/או מי מטעמו.
 3. רישום חברים וחברות במועדון
  1. תוקף החברות כאמור הנו מיום הרישום ועד לסיום המנוי בהתאם לסוגו ו/או בביטולו בהתאם לדין, על פי המוקדם מבין השניים.
  2. החברות במועדון הנה אישית ואינה ניתנת להשאלה העברה ו/או ביטול אלא בכפוף לאמור בתקנון זה.
  3. מועדי הפתיחה והפעילות של המועדון מפורסמים על גבי לוחות המודעות. הנהלת המועדון רשאית לשנות מועדים אלו על פי שיקול דעתה.
  4. הזכאות להיכלל בקטגוריות השונות של המחירון תקבע בכפוף להצגת תעודה/מסמך מתאים ועדכני בלבד.
  5. תג הזיהוי האלקטרוני (צ'יפ), ו/או ברקוד ו/או אפליקציה ניתנת למנויים לצורך מעבר בשערי הכניסה. התג הנו אישי ולא ניתן להעברה. כל ניסיון העברה לאדם אחר, עומדת בהגדרה של התנהגות שאינה הולמת (סעיף 2.8) ותגרור הפסקת חברות מידית.
  6. חברים חדשים ירכשו תג זיהוי אלקטרוני אליו תצורף תמונה אישית (אשר תצולם על ידי המועדון במועד הרישום) בהתאם למחיר שנקבע על ידי ההנהלה. חידוש תג אלקטרוני במקרה של אובדן יחויב בתשלום.
  7. התחייבויות כספיות של חבר למועדון שלא תכובדנה תגרור הפסקת חברות לאלתר. החבר יחויב לשלם את חובותיו ואת דמי הטיפול בגביה במלואם.
  8. השכרת תא אישי תעשה בתיאום ותמורת תשלום. תוקף שכירות התא הנו לתקופת החברות בלבד.
  9. בתום תקופת החברות ן/ או חידושה ללא תשלום עבור תא אישי, יפנה החבר את תאו לא יאוחר מ- 3 ימים ממועד תום תקופת החברות. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לפנות תא שלא פונה ולא תהיה אחראית לשמירת תכולתו.
 4. מתקני המועדון
  1. השימוש במתקני המועדון הינו בהתאם למנוי הנרכש על ידי חבר ואך ורק בשעות הפעילות המוגדרות וזאת כפי שמפורסם לכל מתקן. ההנהלה שומרת לעצמה לבצע שינויים בשעות הפעילות המוגדרות במתקנים.
  2. ההנהלה רשאית לשנות את שעות פתיחת המתקנים בהתאם לשיקוליה הבלעדי. ההנהלה עושה את המיטב להפעלת כלל המתקנים.
  3. טרם השימוש בכל מתקן, יוודא כל חבר/אורח כי הנו חש בטוב, מיומן בהפעלת המתקן וקרא את הוראות השימוש בו.
  4. הפעילות הספורטיבית במועדון הינה דינמית ועל כן מחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני פעילות וכן שמירה על כל הנהלים למניעת נזקים בריאותיים. אין ההנהלה עורכת מעקב רפואי, והאחריות הבלעדית למצבם הנה של החברים בלבד. במידה וחל שינוי במצב בריאותי, מחובת החבר ובאחריותו המלאה לפנות לייעוץ רפואי.
 5. בריכות שחייה
  1. הכניסה לשטח בריכות השחייה מותרת לחברים שבידם סוג מנוי המאפשר שימוש בבריכות ורק בעת נוכחות מציל בבריכה ובשעות הרחצה בלבד. יש להישמע להוראת המציל.
  2. השימוש במקלחת בבריכה הינו חובה לפני הרחצה.
  3. אסורה הכנסת דברי אוכל ושתייה לשטח הבריכה.
  4. בעלי שיער ארוך חייבים בחבישת כובע ים.
  5. השחייה בבריכה בבגד ים בלבד. לא תותר כניסה למים במכנסיים או תחתונים.
  6. השימוש בצעצועים בשטח הבריכה אסור, בכלל זה אקדחי מים, סירות, מזרני ים, סנפירים וכדורים.
  7. השחייה בבריכה המרכזית ובמסלולים מצד אחד למשנהו (שחיית אורך), מותרת החל מגיל 15.
  8. הרחצה עד גיל 8 מחייבת השגחה פיזית צמודה של הורה/מלווה בוגר ובאחריותו, היינו, קרבה פיזית או קשר עין עם המתרחץ, לכל אירוע המצריך עזרה מידית.
  9. הרחצה בבריכות השחייה (לימודית/מלון) מותרת מגיל 3 תחת השגחה הורה/מלווה צמודה בלבד.
  10. הרחצה בבריכות הפעוטים הינה ללא השגחת מציל ובאחריות ובנוכחות פיזית של הורה/מלווה בלבד.
  11. הנהלת המועדון רשאית לקבוע שינויים בשעות הפעילות ובאופן השימוש בבריכות השחייה. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבצע פעילויות בבריכות, וכן לסגור את בריכות השחייה, כולן או חלק מהן לצרכי שיפוץ, תיקון וכיוצא בזה.
  12. קפיצה למים, דחיפה ומשחקי הטבעה אסורים בהחלט.
  13. הנהלת המועדון מקצה שעות פעילות של חלקים מהבריכה או את הבריכה כולה לשחייה קבוצתית, שיעורי שחייה ופעילות קייטנה. הודעות מתאימות יפורסמו על גבי לוח המודעות.
  14. שטח הבריכה הנו אזור רטוב אשר הריצה בו אסורה. הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות עקב סכנת החלקה.
 6. מגלשות מים
  1. השימוש במגלשות המים הנו בהתאם לנהלים ולשילוט באתר.
  2. הגלישה מותרת אך ורק בישיבה כשהרגליים כלפי מטה.
  3. הגלישה מחויבת בתשלום יומי בעבור כל גולש.
  4. חובה להישמע להנחיית צוות המפעילים.
  5. העצירה במהלך הגלישה מסוכנת ואסורה.
  6. גלישת ילדים הנה באחריות הורה/מלווה בלבד.
  7. יובהר, כי במגלשה הצהובה הגלישה מותרת בכל פעם לגולש בודד בלבד.
 7. מגרשי טניס ואולמות הספורט
  מגרשי הטניס ואולמות הספורט מופעלים על ידי ספק חיצוני. לפיכך, כל פעילות מבוקשת של המנויים צירכה להיעשות ישירות מול הספק הרלוונטי. הנהלת המועדון לא תאפשר כניסה ושאו גישה כלשהי למתקנים אלו.
 8. חוגים ופעילות מיוחדת
  1. ההשתתפות בחוגים מותרת לחברים שבידם סוג מנוי המאפשר השתתפות בחוגים (רגיל או מורחב), וזאת בלבד.
  2. הפעילות הנה בהתאם ללוח החוגים המפורסם. ההנהלה עושה את המיטב לשמור על שעות הפעילות כמפורסם.
  3. ההשתתפות בחוגים נעשית אך ורק באמצעות רישום מראש לשיעורים הרלוונטיים באפליקציה. מנוי שלא ירשם מראש, נרשם לא יוכל להשתתף בשיעור.
  4. הפעילות, החוגים, האירועים ושעות הפתיחה המפורסמים לחברי המועדון באתר ו/או באפליקציה ניתנים לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההנהלה, השומרת לעצמה את הזכות לבטל חוגים, להחליף מדריכים או מרצים ללא הודעה מראש והכול בהתאם לנסיבות.
  5. ההנהלה רשאית להפסיק את פעילותו של חוג בשל מיעוט משתתפים.
  6. ההנהלה רשאית להגביל או לאסור השתתפות חברים בחוגים על פי שיקול דעתה.
  7. באחריות החבר להתייעץ עם רופא טרם השתתפות בפעילות החוגים.
  8. הכניסה למופעים הנה על פי סוג המופע ובהתאם להנחיות ההנהלה. חובה להצטייד בתג אלקטרוני לכל אירוע וכן בכרטיס כניסה מתאים. חלק מהמופעים, מההרצאות, מהסדנאות ומהחוגים כרוך בתוספת תשלום.
  9. חבר המאחר לשיעור לא יוכל להיכנס.
 9. חדר הכושר
  1. השימוש בחדר הכושר מותר לחברים שבידם סוג מנוי המאפשר שימוש בחדר כושר וזאת בלבד.
  2. שעות פעילות של מכון הכושר בינם בימים א' בין השעות 12:00-23:00, בימים ב'-ה' בין השעות 06:00-23:00, יום ו' 06:00-19:00 וביום שבת בין השעות 07:00-22:00.
  3. הכניסה לחדר הכושר מותרת מגיל 14 בלבד ולאחר הצגת אישור רפואי המעיד על כשירות החבר כנדרש ואם החבר הוא קטין על האישור להיות חתום על ידי אחד מהוריו. באחריות כל מתאמן להמציא אישור רפואי המעיד על כשירותו, כתנאי לפעילותו בחדר הכושר והכל בהתאם להנחיות חוק הספורט.
  4. הפעילות בחדר הכושר הינה באחריות החבר ובכפוף לחוק הספורט ובפרט בכל הקשור לכשירותו הרפואית. על החבר חלה החובה והאחריות ביעוץ רפואי ובעדכון על כל שינוי במצב בריאותו.
  5. הכניסה לחדר הכושר ללא אחראי או מדריך אסורה בהחלט והיא מותרת אך ורק בלבוש ובנעלי ספורט מתאימים.
   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובהתאם לדין כאשר בחדר הכושר יש בו פחות מ 100 מתאמנים או מעל לגיל 18, ניתן להפעיל את חדר הכושר ללא מדריך, אלא עם מגיש עזרה ראשונה אשר נמצא במתחם מועדון הספורט.
  6. על המתאמן בחדר הכושר למלא אחר ההוראות והתקנות המיוחדות הקבועות במקום והמיועדות לשמור על בריאות המתאמנים.
  7. כל מתאמן חייב בהדרכה טרם תחילת האימונים, אותה יש לתאם מראש מול נציגי המכירות.
  8. יש להחזיר כל ציוד מיד עם תום השימוש בו. אין להשליך משקולות על הרצפה.
  9. יש להתאמן במרחק בטיחותי מיתר המתאמנים בעת השימוש במשקולות חופשיות.
  10. על כל מתאמן להצטייד במנגבת אישית.
  11. אין לעלות על מסילה נעה (הליכון) כשהיא פועלת. יש לוודא שהרצועה לא נעה טרם העלייה עליה.
  12. ההנהלה שומרת לעצמה את שיקול הדעת בהגבלת משך זמן השימוש במתקנים מסוימים בחדר הכושר בפרט בזמני עומס.
  13. הערוצים המשודרים על גבי המסכים האישיים יבחרו על ידי ההנהלה לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לשנות מעת לעת את בחירתה.
  14. למנויים תינתן האפשרות לרכוש חבילת אימונים אישיים על פי מחירון המועדון. ניצול החבילה כאמור, תתאפשר אך ורק במועד בו החברות בתוקף.
  15. חבילת אימונים אישיים: כרטיסיית אימונים אישיים תהיה בתוקף למשך שנתיים מיום הרכישה.
   1. ניתן לבטל אימון אישי לא יאוחר מ-24 שעות לפני המועד. הביטול ייעשה מול המאמן עימו נקבע האימון. במידה והביטול לא ייעשה לפי האמור, יבוצע מימוש גם במידה ולא בוצע האימון בפועל.
   2. ביטול כרטיסייה יתאפשר בביטול שווי אימון אחד מתוך האימונים שנותרו.
   3. לא יינתן החזר כספי בגין אימונים שניתנו כהטבה.
  16. הנהלת המועדון רשאית לאסור כניסתו של כל חבר לחדר הכושר במידה ואינו ממלא אחר ההנחיות והכללים.
 10. סאונות וג'קוזי
  1. השימוש בסאונות ובג'קוזי הנו באחריות החברים ובכפוף להוראות, המיועדות לשמור על בריאותם.
  2. השימוש במתקנים הנו מגיל 18 ומעלה. מומלץ לשהות במתקנים אלה עם אדם נוסף בו זמנית.
  3. אין להיכנס לסאונה מיד בתום פעילות גופנית, אלא יש להמתין לפחות חצי שעה.
  4. לחולי לב ובעלי לחץ דם גבוה, אסורה הכניסה לסאונה.
  5. הגילוח בסאונות אסור בהחלט.
  6. ההנהלה רשאית לאסור כניסתו של כל חבר/אורח למתקנים שלא פועל בהתאם לנהלים.
  7. ההנהלה רשאיץ לשנות ו/או להעביר את מיקומם של הסאונות ו/או הג'קוזי והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. תקנות אלו באות להוסיף על ההוראות הקבועות במתקנים ולא לגרוע מהן.
  9. זמן שהייה מומלץ במתקן הג'קוזי לא יעלה על 15 דקות.
 11. ניקיון, היגיינה וכללי התנהגות
  1. מסיבות בטיחותיות וביטחוניות שומרת לעצמה הנהלת המועדון את הזכות לבצע חיפוש על גופו ובכליו של כל אדם הנכנס לשטח המועדון.
  2. הנהלת המועדון אוסרת הכנסת משקאות אלכוהוליים, נרגילות, סיגריות, בקבוקי זכוכית, פיצוחים וכלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים ומכלי גז.
  3. חובה לשמור על הניקיון ולהשליך את כל פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך.
  4. חל איסור בשימוש צבעי שיער בשטח המועדון ובמלתחות בפרט.
  5. השימוש במתקני המועדון אסור לסובלים ממחלות מדבקות וממחלות עור.
  6. משחקי קלפים והימורים אסורים.
  7. משחקי כדור מותרים אך ורק במגרשים המיועדים לכך.
  8. האחריות וההשגחה על הילדים הינה באחריות הורה או מבוגר כמלווה אחראי בלבד.
  9. ההתנהגות בשטח המועדון כפופה לכללי ההתנהגות הנורמטיביים במקום ציבורי בהתאם לתקנון זה ועל פי כל דין.
 12. הקפאה, העברה וביטול חברות
  1. הקפאה
   1. בקשה להקפאת חברות הנה רלוונטית לחברים בעלי מנוי שנתי בלבד והיא תועבר על ידם למשרד המועדון, בכתב בלבד, בנימוק נסיבות הבקשה ובצירוף אסמכתאות מתאימות. הבקשה תועבר להחלטת הנהלת המועדון בהתאם לנהלים ושיקוליה הבלעדיים.
   2. הקפאת חברות תינתן לחבר לתקופה שלא תפחת משלושים (30) ימים רצופים, וזאת ללא הפסקה ו/או ביטול התשלומים בגין חברותו (תנאי הכרחי לאישור הקפאה). מובהר, כי במהלך תקופת ההקפאה לא תתאפשר כניסתו של חבר מועדון אשר הקפיא חברותו והיא תתאפשר כמובן מיד בתום ההקפאה. כניסה למועדון בתקופת ההקפאה, תוביל לביטול מידי של ההקפאה של החבר וזאת רטרואקטיבית ממועד תחילתה.
   3. למען הסר ספק מובהר, כי תקופת החברות הנה בהתאם לסוג המנוי הנרכש (מנוי שנתי בלבד), וכל תקופה נוספת, אם וככל שתינתן על ידי המועדון ללא תשלום בעבור אותה תוכנית מנוי, הנה בגדר הטבה בלבד. לפיכך, ההקפאה תאושר רק במסגרת תקופת החברות כהגדרתה בתקנון הזה, וחודשי המתנה שניתנו לחבר שמעבר לתקופת החברות, לא יכללו בחישוב החזר התקופה.
  2. העברה - המנוי הנו אישי ואינו ניתן להשאלה או העברה.
  3. ביטול
   1. ביטול מנוי עם התחייבות לשנה משמעה הפסקה מלאה של כל פעילות החבר במועדון והיא תתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן – "חוק הגנת הצרכן") ולהוראות התוספת הרביעית של חוק זה.
   2. בקשה לביטול חברות של מנוי עם התחייבות לשנה, תועבר למשרד המועדון, בכתב בלבד, וביטול החברות תיכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הביטול (ההודעה הנה שלושים ימים מראש ובתשלום בחיוב בגין תקופת ההודעה) בהתאם לחוק הגנת הצרכן וכמפורט להלן:
   3. המועדון ישיב לחבר את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה; ואולם אם הוחל בביצוע העסקה, המועדון יגבה את התשלומים כמפורט להלן:
    1. החלק היחסי מהתמורה *בעד זכות השימוש שיש לחבר בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף;
    2. דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי** במסלול חלופי***, ובלבד שהמועדון גילה לחבר בכתב, טרם ההתקשרות, את המחיר החודשי במסלול החלופי.
     (ב) על אף האמור בסעיף קטן 14.5.1 (2), דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים לפי 14.5.1 (1) או 14.5.1 (2) להלן:
     1. 25% מהתמורה – אם בוטלה בשליש הראשון של התקופה הקצובה, על 20% מהתמורה – אם בוטלה בשליש השני של התקופה הקצובה, או על 17% מהתמורה – אם בוטלה בשליש האחרון של התקופה הקצובה;
     2. הסכום שהיה על הצרכן לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.
     3. לעניין סעיף ביטול זה -
      "מחיר חודשי במסלול חלופי" – המחיר החודשי בעד אותם שירותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות היתה לתקופה בלתי קצובה, כפי שהוצע לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות;
      "מחיר חודשי בעסקה" – המחיר שעל הצרכן לשלם בעד זכות השימוש במכון הכושר בתקופה הקצובה בהתאם לעסקה כשהוא מחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור;
      "תמורה" – כל תשלום שעל צרכן לשלם לעוסק בקשר לעסקה עם מכון הכושר, ובכלל זה דמי רישום.
  4. למען הסר ספק מובהר, כי מנוי שנתי הנו ל – 12 חודשים בלבד, וכל חודש נוסף שניתן לחבר אשר ניתן ללא תשלום הנו בגדר הטבה בלבד. לפיכך, במקרה של ביטול חברות של מנוי שנתי על ידי החבר, ההחזר הכספי יחושב על פי תקופת החברות בלבד, ויתר החודשים אשר ניתנו כהטבה כאמור, לא יבואו במניין חישוב ההחזר.
 13. הטבות והנחות
  הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות ליתן הנחות ו/או הטבות על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין במתן הטבה או מבצע כזה או אחר כדי לחייב את ההנהלה ליתן הטבות כאמור. ההנהלה רשאית לשנותם ו/או לבטלם בכל עת על פי שיקוליה בלבד.
 14. הוראת קבע בכרטיסי אשראי על חיוב דמי מנוי באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי וביטולם יחול חוק הגנת הצרכן וחוק חיוב כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986.
 15. תוקף - תקנון זה והוראותיו מחייב את כל חברי המועדון ואורחיו.