תקנון, הוראות ונהלי מרכז הספרוט כפר המכביה

תקנון זה, בא להגן על האינטרסים של חברי מרכז הספורט כפר המכביה וכן של הנהלת מרכז הספורט כפר המכביה. מילוי הוראות התקנון ושיתוף הפעולה בין החברים להנהלת מרכז הספורט כפר המכביה יקלו על הפעילות השוטפת, יסייעו ביצירת מסגרת ספורטיבית איכותית ויבטיחו כי מרכז הספורט כפר המכביה יופעל וינוהל ברמה גבוהה והכל על מנת שהחברים (ו/או האורחים מטעמם) יוכלו ליהנות באופן מלא ממגוון השירותים והמתקנים הניתנים על ידי מרכז הספורט כפר המכביה.

הסכמתם המלאה של החברים ו/או האורחים מטעמם להוראות המפורטות בתקנון זה להלן היא תנאי מוקדם לכניסה ו/או חברות למרכז הספורט כפר המכביה.

1. הגדרות

 • "מרכז הספורט כפר המכביה" – מועדון הספורט אשר ידוע כמרכז הספורט כפר המכביה ברחוב פרץ ברנשטיין 7 ברמת גן.
 • "מנוי" – רכישת מנוי במרכז הספורט כפר המכביה על סוגיו השונים לתקופות מוגדרות  ושימושים מותרים בהתאם לסוג המנוי.  
 • "חבר" – אדם בוגר אשר נרשם  בהתאם לתקנון וברשותו מנוי בר תוקף.
 • "אורח" – אדם שאינו חבר במרכז הספורט כפר המכביה וברשותו כרטיס כניסה/ הזמנה בת תוקף.
 • "חבר קטין" – ילד או ילדה שטרם מלאו להם 18 שנה.

2. כללי

 • הכניסה למרכז הספורט כפר המכביה תותר עם הצגת תג אלקטרוני / אפליקציה או רכישת כרטיס כניסה או הצגת הזמנה חתומה, אשר תוקפה תואם את יום הכניסה/תקופת מנוי.
 • חזקה על כל חבר כי הוא קרא והבין את ההוראות והכללים כמפורט בתקנון זה וכי הוא מתחייב לנהוג על פיהם (ובמקרה של קטין נוטל על עצמו ההורה שחותם על טופסי הרישום לחברות במרכז הספורט כפר המכביה את כל החובות כמפורט בתקנון זה).
 • הנהלת מרכז הספורט כפר המכביה תפרסם מעת לעת הוראות בדבר תוקפו של המנוי, הטבות בגינו ואופן השימוש במתקנים השונים במרכז הספורט כפר המכביה במסגרתו.
 • החבר/ה מאשר/ת בחתימתו על טופס הרישום, קבלת דיוור ממרכז הספורט כפר המכביה בנוגע לפעילויות מרכז הספורט כפר המכביה, הטבות ומבצעים, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני ו/או הודעת טקסט (SMS).
 • ידוע לחבר כי במהלך שהייתו במתחם מרכז הספורט כפר המכביה מצולמים אירועים בשטח מרכז הספורט כפר המכביה, לרבות, תמונות קבוצתיות או אישיות וכי בחתימתו על טופס ההרשמה, הוא נותן הסכמתו המפורשת לפרסום התמונות באתר האינטרנט ובלוחות המודעות של מרכז הספורט כפר המכביה.
 • פרסום הוראות והנחיות על גבי לוחות המודעות בשטחי מרכז הספורט כפר המכביה כמוהן כחלק מכללי התקנון.
 • הנהלת מרכז הספורט כפר המכביה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברות או פעילות של חבר, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנות ולנהלים, או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים ו/או שגרם נזק במתכוון. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב החבר/אורח במלוא מחיר תיקון הנזק.
 • ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע הרשמה או כניסה של אדם, אשר גרם בעבר לנזק כלשהו בעת שהייתו במרכז הספורט כפר המכביה, לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות מרכז הספורט כפר המכביה ו/או חברים ו/או אורחים.
 • מספר הנכנסים למרכז הספורט כפר המכביה יותר בהתאם להיתר הניתן על ידי משטרת ישראל.
 • במרכז הספורט כפר המכביה מותקנות מצלמות לצרכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי.
 • ילד שמלאה לו שנה חייב בכרטיס כניסה בתשלום מלא. חובה להציג מסמך המאשר את גילו של הילד במידה ויידרש לכך.
 • ההזמנות למרכז הספורט כפר המכביה הינן הטבות שמעניקה ההנהלה בהתאם לשיקוליה הבלעדיים והנן חסרות כל ערך כספי. כניסה לאורח בעבור הזמנה שהונפקה על ידי הנהלת המועדון תקפה אך ורק בכפוף למועד שצוין על גבן. להנהלת המועדון הזכות לבטלן בכל עת. הזמנות ללא ציון תאריך וחתימה הנן חסרות כל תוקף.
 • כרטיס אורח/הזמנה מאפשר שימוש בבריכות השחייה בלבד. למען הסר ספק, הכרטיס אינו מקנה שימוש באולם הכושר, בחוגים, במגרשי הספורט ובשאר פעילויות המועדון.
 • הפעילות במועדון כוללת משטחים רטובים ו/או לחים, על כן יש לנקוט משנה זהירות ולהימנע מסכנת החלקה.
 • הכנסת בעלי חיים בשטח המועדון אסורה.
 • במועדון תאים אישיים לשמירת חפצים (לוקרים) שניתן לקבל תמורת תשלום. אין להשאיר חפצי ערך, ארנקים, מפתחות ונשק בתאים במלתחות ובשטחי המועדון. מובהר, כי המועדון ן/או מי טעמו לא יישאו באחריות לכל גניבה, לנזק ו/או אובדן.
 • הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון, חלקים ממנו או מתקניו לצורך שיפוצים, תחרויות, אירוח קבוצות או אירועים מיוחדים לזמן/לתקופה קצובה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא החזר כספי או אחר.
 • בכל שעות הפעילות יהיה נוכח מנהל תורן אשר אחראי על הפעילות מטעם הנהלת המועדון.
 • בכל פציעה או חבלה גופנית, חובה לגשת לקבל טיפול ראשוני במרפאת המועדון ולתעד את האירוע בספר העזרה הראשונה של המועדון (על ידי הנפגע ו/או מי מטעמו). הנהלת המועדון לא תוכל לקבל טענה או תלונה על פגיעה כלשהי שלא תועדה כאמור.
 • החניה בחניוני המועדון הינה ציבורית, ללא תשלום ועל בסיס מקום פנוי. ההנהלה אינה מתחייבת לשמור מקומות חניה ואינה אחראית לכל גניבה, פריצה ו/או נזק שייגרם לרכב החונה בה.
 • חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי המועדון, לרבות, בשטחים הפתוחים, בבריכות השחייה במדשאות ובאזורי הישיבה הכל בהתאם לדין ובכלל זה בהתאם לצו למניעת העישון במקומות ציבוריים והרחבת תכולתו. העובר על החוק יישא בכל קנס שיושת על המועדון ו/או מי מטעמו.

3. רישום חברים וחברות במועדון:

 • תוקף החברות כאמור הנו מיום הרישום ועד לסיום המנוי בהתאם לסוגו ו/או בביטולו בהתאם לדין, על פי המוקדם מבין השניים.
 • החברות במועדון הנה אישית ואינה ניתנת להשאלה העברה ו/או ביטול אלא בכפוף לאמור בתקנון זה.
 • מועדי הפתיחה והפעילות של המועדון מפורסמים על גבי לוחות המודעות. הנהלת המועדון רשאית לשנות מועדים אלו על פי שיקול דעתה.
 • רישום משפחתי הנו לתא משפחתי בלבד, היינו, הורים וילדיהם עד גיל 18, חיילים בשירות חובה וכן רווקים עד גיל 30 (בן חברים בוגר).
 • בן חברים בוגר רשאי להצטרף למנוי תא משפחתי של משפחתו בלבד (שתי נפשות או יותר) וכל זאת במחיר של נלווה למשפחה או כשני במשפחה.
 • ילד אשר מלאו לו 3 שנים במועד תחילת חברותו חייב בתשלום.
 • הזכאות להיכלל בקטגוריות השונות של המחירון תקבע בכפוף להצגת תעודה/מסמך מתאים ועדכני בלבד.
 • הזכאות למחיר 'אזרח ותיק' תוענק למי שמלאו 67 שנים במועד תחילת חברותו וזאת לפחות לאחד מבני הזוג הנרשמים בתא משפחתי. מובהר, כי הזכאות להנחה כאמור בסעיף זה, תהא תקפה אך ורק במעמד הרישום ורק לאותה תקופת חברות.

לא תתאפשר קבלת הנחה או החזר כספי רטרואקטיביים.

עוד מובהר, כי האמור בסעיף זה, יחול גם על חברים שנרשמו באמצעות מוסדות ו/או קבוצות ו/או מפעלים וכיוצ"ב וכי חבר המבקש להיות זכאי למחיר "אזרח וותיק", חייב להודיע על כך להנהלת המועדון ו/או לגורם הרלוונטי באמצעותו הוא נרשם למועדון במעמד ההרשמה.

 • תג הזיהוי האלקטרוני (צ'יפ), ניתן לחברים לצורך מעבר בשערי הכניסה. התג הנו אישי ולא ניתן להעברה. כל ניסיון העברה לאדם אחר, עומדת בהגדרה של התנהגות שאינה הולמת (סעיף 2.8) ותגרור הפסקת חברות מידית.
 • חברים חדשים ירכשו תג זיהוי אלקטרוני אליו תצורף תמונה אישית (אשר תצולם על ידי המועדון במועד הרישום) בהתאם למחיר שנקבע על ידי ההנהלה. חידוש תג אלקטרוני במקרה של אובדן יחויב בתשלום.
 • התחייבויות כספיות של חבר למועדון שלא תכובדנה תגרור הפסקת חברות לאלתר. החבר יחויב לשלם את חובותיו ואת דמי הטיפול בגביה במלואם.
 • העברת חברות בתוך תא משפחתי תאושר בתנאי שאין הפרשי מחיר בין המחליפים ובאישור מראש של ההנהלה. ככל שקיים הפרש כתוצאה מההחלפה האמורה, הוא ישולם על ידי החבר .
 • השכרת תא אישי תעשה בתיאום ותמורת תשלום. תוקף שכירות התא הנו לתקופת החברות בלבד.
 • בתום תקופת החברות ן/ או חידושה ללא תשלום עבור תא אישי, יפנה החבר את תאו לא יאוחר מ- 3 ימים ממועד תום תקופת החברות. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לפנות תא שלא פונה ולא תהיה אחראית לשמירת תכולתו.

4. מתקני המועדון

 • השימוש במתקני המועדון הינו בהתאם למנוי הנרכש על ידי חבר ואך ורק בשעות הפעילות המוגדרות וזאת כפי שמפורסם לכל מתקן.
 • ההנהלה רשאית לשנות את שעות פתיחת המתקנים בהתאם לשיקוליה הבלעדי. ההנהלה עושה את המיטב להפעלת כלל המתקנים.
 • טרם השימוש בכל מתקן, יוודא כל חבר/אורח כי הנו חש בטוב, מיומן בהפעלת המתקן וקרא את הוראות השימוש בו.
 • הפעילות הספורטיבית במועדון הינה דינמית ועל כן מחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני פעילות וכן שמירה על כל הנהלים למניעת נזקים בריאותיים. אין ההנהלה עורכת מעקב רפואי, והאחריות הבלעדית למצבם הנה של החברים בלבד. במידה וחל שינוי במצב בריאותי, מחובת החבר ובאחריותו המלאה לפנות לייעוץ רפואי.

5. בריכות שחייה

 • הכניסה לשטח בריכות השחייה מותרת לחברים שבידם סוג מנוי המאפשר שימוש בבריכות ורק בעת נוכחות מציל בבריכה ובשעות הרחצה בלבד. יש להישמע להוראת המציל.
 • השימוש במקלחת בבריכה הינו חובה לפני הרחצה.
 • אסורה הכנסת דברי אוכל ושתייה לשטח הבריכה.
 • בעלי שיער ארוך חייבים בחבישת כובע ים.
 • השחייה בבריכה בבגד ים בלבד. לא תותר כניסה למים במכנסיים או תחתונים.
 • השימוש בצעצועים בשטח הבריכה אסור, בכלל זה אקדחי מים, סירות, מזרני ים, סנפירים וכדורים.
 • השחייה בבריכה המרכזית ובמסלולים מצד אחד למשנהו (שחיית אורך), מותרת החל מגיל 15.
 • הרחצה עד גיל 8 מחייבת השגחה פיזית צמודה של הורה/מלווה בוגר ובאחריותו, היינו, קרבה פיזית או קשר עין עם המתרחץ, לכל אירוע המצריך עזרה מידית.
 • הרחצה בבריכות השחייה (לימודית/מלון) מותרת מגיל 3 תחת השגחה הורה/מלווה צמודה בלבד.
 • הרחצה בבריכות הפעוטים הינה ללא השגחת מציל ובאחריות ובנוכחות פיזית של הורה/מלווה בלבד.
 • הנהלת המועדון רשאית לקבוע שינויים בשעות הפעילות ובאופן השימוש בבריכות השחייה. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את בריכות השחייה, כולן או חלק מהן לצרכי שיפוץ, תיקון וכיוצא בזה.
 • קפיצה למים, דחיפה ומשחקי הטבעה אסורים בהחלט.
 • הנהלת המועדון מקצה שעות פעילות של חלקים מהבריכה או את הבריכה כולה לשחייה קבוצתית, שיעורי שחייה ופעילות קייטנה. הודעות מתאימות יפורסמו על גבי לוח המודעות.
 • שטח הבריכה הנו אזור רטוב אשר הריצה בו אסורה. הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות עקב סכנת החלקה.

6. מגלשות מים

 • השימוש במגלשות המים הנו בהתאם לנהלים ולשילוט באתר.
 • הגלישה מותרת אך ורק בישיבה כשהרגליים כלפי מטה.
 • הגלישה מחויבת בתשלום יומי בעבור כל גולש.
 • חובה להישמע להנחיית צוות המפעילים.
 • העצירה במהלך הגלישה מסוכנת ואסורה.
 • גלישת ילדים הנה באחריות הורה/מלווה בלבד.
 • יובהר, כי במגלשה הצהובה הגלישה מותרת בכל פעם לגולש בודד בלבד.

7. מגרשי טניס

 • הכניסה למגרשי הטניס והשימוש בהם מותרים לחברים שבידם סוג מנוי המאפשר שימוש במגרשי טניס ובכפוף להזמנתם מראש על ידי החבר.
 • הכניסה לשטח המגרשים הנה בהתאם להוראות ולכללים הנהוגים במועדון, בתלבושת ספורט מלאה ובנעלי התעמלות. יש להישמע להוראות האחראים במקום.
 • אין להכניס לשטח המגרשים כסאות נוח או שרפרפים.
 • שעות פעילות המגרשים הנם בהתאם לשעות פעילות המועדון כאשר בימי חול בין השעות 22:00 – 19:00 ימסרו המגרשים למבוגרים בלבד!
 • הנהלת המועדון רשאית לקבוע שינויים בשעות הפעילות ואופן השימוש במגרשי הטניס.

8. אולמות הספורט

 • הכניסה לאולמות חייבת בתלבושת ספורט מלאה.
 • הפעילות תתאפשר בנעלי התעמלות או ריקוד בלבד.
 • אין להכניס לאולמות דברי אוכל ושתייה.
 • הנחת מגבת על מזרן ההתעמלות הנה חובה.

9. חוגים ופעילות מיוחדת

 • ההשתתפות בחוגים מותרת לחברים שבידם סוג מנוי המאפשר השתתפות בחוגים (רגיל או מורחב), וזאת בלבד.
 • הפעילות הנה בהתאם ללוח החוגים המפורסם. ההנהלה עושה את המיטב לשמור על שעות הפעילות כמפורסם.
 • הפעילות, החוגים, האירועים ושעות הפתיחה המפורסמים לחברי המועדון בעלונים ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת הבלעדי של ההנהלה, השומרת לעצמה את הזכות לבטל חוגים, להחליף מדריכים או מרצים ללא הודעה מראש והכול בהתאם לנסיבות.
 • ההנהלה רשאית להפסיק את פעילותו של חוג בשל מיעוט משתתפים.
 • ההנהלה רשאית להגביל או לאסור השתתפות חברים בחוגים על פי שיקול דעתה.
 • הנהלת המועדון אינה עורכת רשימות שמיות לחוגים וייתכן שחוג מסוים או מספר חוגים יהיו בתפוסה מלאה.
 • באחריות החבר להתייעץ עם רופא טרם השתתפות בפעילות החוגים.
 • הכניסה למופעים הנה על פי סוג המופע ובהתאם להנחיות ההנהלה. חובה להצטייד בתג אלקטרוני לכל אירוע וכן בכרטיס כניסה מתאים. חלק מהמופעים, מההרצאות, מהסדנאות ומהחוגים כרוך בתוספת תשלום.
 • חבר המאחר לשיעור לא יוכל להיכנס.

10. אולם הכושר והספינינג

 • השימוש באולם הכושר מיועד לחברים מותרת לחברים שבידם סוג מנוי המאפשר שימוש בחדר כושר וזאת בלבד.
 • הכניסה לאולמות מותרת מגיל 14 ולאחר הצגת אישור רפואי המעיד על כשירות החבר כנדרש ואם החבר הוא קטין על האישור להיות חתום על ידי אחד מהוריו. באחריות כל מתאמן להמציא אישור רפואי המעיד על כשירותו, כתנאי לפעילותו באולם הכושר או הספינינג – והכל בהתאם להנחיות חוק הספורט
 • הפעילות באולמות הינה באחריות החבר ובכפוף לחוק הספורט ובפרט בכל הקשור לכשירותו הרפואית. על החבר חלה החובה והאחריות ביעוץ רפואי ובעדכון על כל שינוי במצב בריאותו.
 • הכניסה לאולמות הכושר והספינינג ללא אחראי או מדריך אסורה בהחלט והיא מותרת אך ורק בלבוש ובנעלי ספורט מתאימים.
 • על המתאמן באולמות למלא אחר ההוראות והתקנות המיוחדות הקבועות במקום והמיועדות לשמור על בריאות המתאמנים.
 • כל מתאמן חייב בהדרכה טרם תחילת האימונים.
 • יש להחזיר כל ציוד מיד עם תום השימוש בו. אין להשליך משקולות על הרצפה.
 • יש להתאמן במרחק בטיחותי מיתר המתאמנים בעת השימוש במשקולות חופשיות.
 • על כל מתאמן להצטייד במנגבת אישית.
 • אין לעלות על מסילה נעה (הליכון) כשהיא פועלת. יש לוודא שהרצועה לא נעה טרם העלייה עליה.
 • ההנהלה שומרת לעצמה את שיקול הדעת בהגבלת משך זמן השימוש במתקנים מסוימים בחדר הכושר בפרט בזמני עומס.
 • הערוצים המשודרים על גבי המסכים האישיים יבחרו על ידי ההנהלה לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לשנות מעת לעת את בחירתה.
 • למנויים תינתן האפשרות לרכוש חבילת אימונים אישיים על פי מחירון המועדון. ניצול החבילה כאמור, תתאפשר אך ורק במועד בו החברות בתוקף.
 • הפעילות במכון הכושר הנה החל מגיל 14. פעילות בני נוער ( גילאים 14-16) הנה בהתאם למפורט: ימים א'-ה' 14:00-19:30, יום ו' 12:00-17:00, שבת 15:00-22:00.
 • הנהלת המועדון רשאית לאסור כניסתו של כל חבר לאולם הכושר או לספינינג במידה ואינו ממלא אחר ההנחיות והכללים.
 • שמירת מקומות לשיעורי ספינינג אסורה.

11. סאונות וג'קוזי

 • השימוש בסאונות ובג'קוזי הנו באחריות החברים ובכפוף להוראות, המיועדות לשמור על בריאותם.
 • השימוש במתקנים הנו מגיל 18 ומעלה. מומלץ לשהות במתקנים אלה עם אדם נוסף בו  זמנית.
 • אין להיכנס לסאונה מיד בתום פעילות גופנית, אלא יש להמתין לפחות חצי שעה.
 • לחולי לב ובעלי לחץ דם גבוה, אסורה הכניסה לסאונה.
 • הגילוח בסאונות אסורה בהחלט!.
 • ההנהלה רשאית לאסור כניסתו של כל חבר/אורח למתקנים שלא פועל בהתאם לנהלים.
 • תקנות אלו באות להוסיף על ההוראות הקבועות במתקנים ולא לגרוע מהן.

12. מגרשי הסקווש

 • חבר המעוניין לשחק סקווש רשאי להזמין מגרש טלפונית.
 • המשחק במגרשי הסקווש מחייב נעילת נעליים בעלי סוליה לבנה/דבש.
 • כניסת אורחים למגרש הסקווש תתאפשר לאחר השעה 20:00 ובתשלום.

13. ניקיון, היגיינה וכללי התנהגות

 • מסיבות בטיחותיות וביטחוניות שומרת לעצמה הנהלת המועדון את הזכות לבצע חיפוש על גופו ובכליו של כל אדם הנכנס לשטח המועדון.
 • הנהלת המועדון אוסרת הכנסת משקאות אלכוהוליים, נרגילות, סיגריות, בקבוקי זכוכית, פיצוחים וכלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים ומכלי גז.
 • חובה לשמור על הניקיון ולהשליך את כל פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך.
 • חל איסור בשימוש צבעי שיער בשטח המועדון ובמלתחות בפרט.
 • השימוש במתקני המועדון אסור לסובלים ממחלות מדבקות וממחלות עור.
 • משחקי קלפים והימורים אסורים.
 • משחקי כדור מותרים אך ורק במגרשים המיועדים לכך.
 • האחריות וההשגחה על הילדים הינה באחריות הורה או מבוגר כמלווה אחראי בלבד.
 • ההתנהגות בשטח המועדון כפופה לכללי ההתנהגות הנורמטיביים במקום ציבורי בהתאם לתקנון זה ועל פי כל דין.

14. הקפאה, העברה וביטול חברות

הקפאה

 • בקשה להקפאת חברות הנה רלוונטית לחברים בעלי מנוי שנתי בלבד והיא תועבר על ידם  למשרד המועדון, בכתב בלבד, בנימוק נסיבות הבקשה ובצירוף אסמכתאות מתאימות. הבקשה תועבר להחלטת הנהלת המועדון בהתאם לנהלים ושיקוליה הבלעדיים.
 • הקפאת חברות תינתן לחבר לתקופה שלא תפחת משישים (60) ימים רצופים, וזאת ללא הפסקה ו/או ביטול התשלומים בגין חברותו (תנאי הכרחי לאישור הקפאה).

מובהר, כי במהלך תקופת ההקפאה לא תתאפשר כניסתו של חבר מועדון אשר הקפיא חברותו והיא תתאפשר כמובן מיד בתום ההקפאה. כניסה למועדון בתקופת ההקפאה, תוביל לביטול מידי של ההקפאה של החבר וזאת רטרואקטיבית ממועד תחילתה.

 • למען הסר ספק מובהר, כי תקופת החברות הנה בהתאם לסוג המנוי הנרכש (מנוי שנתי בלבד), וכל תקופה נוספת, אם וככל שתינתן על ידי המועדון ללא תשלום בעבור אותה תוכנית מנוי, הנה בגדר הטבה בלבד. לפיכך, ההקפאה תאושר רק במסגרת תקופת החברות כהגדרתה בתקנון הזה, וחודשי המתנה שניתנו לחבר שמעבר לתקופת החברות, לא יכללו בחישוב החזר התקופה.

העברה

המנוי הנו אישי ואינו ניתן להשאלה. העברת מנוי (שנתי בלבד) תאושר אך ורק בכפוף ל: (1) מציאת מנוי חלופי על ידי החבר בהתאם לקטגוריית הגיל של החבר ( להלן – "מנוי חלופי"),  (2) באישור ובהסכמה מראש של המועדון את החבר החלופי ו -(3) לאחר רישומו באופן מלא במועדון.

מובהר, כי דמי המנוי לא יוחזרו במקרה של העברה מכל סיבה שהיא.

ביטול

 • ביטול מנוי עם התחייבות לשנה משמעה הפסקה מלאה של כל פעילות החבר במועדון והיא תתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן – "חוק הגנת הצרכן") ולהוראות התוספת הרביעית של חוק זה.
 • בקשה לביטול חברות של מנוי עם התחייבות לשנה , תועבר למשרד המועדון, בכתב בלבד, וביטול החברות תיכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן וכמפורט להלן:
  • המועדון ישיב לחבר את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה; ואולם אם הוחל בביצוע העסקה, המועדון יגבה את התשלומים כמפורט להלן:
 • החלק היחסי מהתמורה *בעד זכות השימוש שיש לחבר בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף;
 • דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע

העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי** במסלול חלופי***, ובלבד שהמועדון גילה לחבר בכתב, טרם ההתקשרות, את המחיר החודשי במסלול החלופי.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן 14.5.1 (2), דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים לפי 14.5.1 (1) או 14.5.1 (2) להלן:

(1) 25% מהתמורה – אם בוטלה בשליש הראשון של התקופה הקצובה,

     על 20% מהתמורה – אם בוטלה בשליש השני של התקופה הקצובה,

     או על 17% מהתמורה – אם בוטלה בשליש האחרון של התקופה  

     הקצובה;

(2) הסכום שהיה על הצרכן לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה

     הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.

לעניין סעיף ביטול זה –

"מחיר חודשי במסלול חלופי" – המחיר החודשי בעד אותם שירותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות היתה לתקופה בלתי קצובה, כפי שהוצע לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות;

"מחיר חודשי בעסקה" – המחיר שעל הצרכן לשלם בעד זכות השימוש במכון הכושר בתקופה הקצובה בהתאם לעסקה כשהוא מחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור;

                                           "תמורה" – כל תשלום שעל צרכן לשלם לעוסק בקשר לעסקה עם מכון הכושר, ובכלל זה דמי רישום.

 • במקרה של ביטול יחיד בתוך מנוי משפחתי יערך החישוב לעיל על פי הסכום ששולם על ידי ה"שני" המשפחה.
 • למען הסר ספק מובהר, כי מנוי שנתי הנו ל – 12 חודשים בלבד, וכל חודש נוסף שניתן לחבר אשר ניתן ללא תשלום הנו בגדר הטבה בלבד. לפיכך, במקרה של ביטול חברות של מנוי שנתי על ידי החבר, ההחזר הכספי יחושב על פי תקופת החברות בלבד, ויתר החודשים אשר ניתנו כהטבה כאמור, לא יבואו במניין חישוב ההחזר.
 1. הטבות והנחות

הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות ליתן הנחות ו/או הטבות  על פי שיקול  דעתה הבלעדי ואין במתן הטבה או מבצע כזה או אחר כדי לחייב את ההנהלה ליתן הטבות כאמור. ההנהלה רשאית לשנותם ו/או לבטלם בכל עת על פי שיקוליה בלבד.

 1. תוקף
  • תקנון זה והוראותיו מחייב את כל חברי המועדון ואורחיו.